Bethlehem Township

 

Former Apparatus

Engine

1962 Mack B